Thông báo

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯƠNG NĂM 2023

Thông báo Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023/hoanghung/32/files/TB DHCD BAT THUONG.pdf

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP.HCM Thông báo triệu tập ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 Xem file...

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP.HCM Xem...

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT                               ĐẠI...

Xem chi tiết

Đối tác