Thông báo

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017

Download đính kèm

NGHỊ QUYẾT              

                ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

-   Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

-   Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP Hồ Chí Minh được đã Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;

-   Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông ngày 18/04/2017,

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017               CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH

Đối tác