Thông tin cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Download đính kèm

1. THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  2018                               Vui lòng Dowload file

2. GIẤY XÁC NHẬN                               Vui lòng Dowload file

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI                Vui lòng Dowload flie

4. NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2018              Vui lòng Dowload file

Tin tức liên quan :

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

1. THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2018  xem file...

Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán    

Xem thêm
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Hội Đồng Quản trị  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP HCM...

Xem thêm
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ...

Xem thêm
Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN...

Xem thêm

Đối tác