Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Download đính kèm

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 /hoanghung/32/files/THONG BAO MOI HOP DHCD NAM TAI CHINH 2022.pdf  

Tin tức liên quan :

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM thông báo mời họp Đại...

Xem thêm
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông báo của HĐQT về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và BKS...

Xem thêm
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯƠNG NĂM 2023

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯƠNG NĂM 2023

Thông báo Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023/hoanghung/32/files/TB DHCD...

Xem thêm
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo về ngày chốt danh sách cổ...

Xem thêm
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM xin trân...

Xem thêm
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM xin trân...

Xem thêm

Đối tác