Tư vấn quản lý dự án, quản lý giám sát

I. Tư vấn quản lý dự án

  • Kiểm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư phê duyệt;
  • Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn lựa chọn nhà thầu;
  • Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình nếu đủ điều kiện năng lực;
  • Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các hợp đồng đã ký kết; tư vấn quản lý dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác, hợp lý của giá trị thanh toán;
  • Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của dự án;
  • Nghiệm thu, bàn giao công trình;
  • Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, lập báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng;
  • Các nhiệm vụ khác mà Chủ đầu tư giao đã được đề cập trong hợp đồng.

Tổ chức tư vấn quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về các nội dung đã cam kết trong hợp đồng và chịu trách nhiệm về các hoạt động quản lý dự án tại công trường xây dựng.

 

Đối tác