Thông tin cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thời gian...

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thời gian...

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

1. THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2018  xem file đính kèm       2. Báo cáo...

Xem chi tiết

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Hội Đồng Quản trị  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP HCM trân trọng thông báo:  1.Triệu tập Đại hội đồng...

Xem chi tiết

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH   -...

Xem chi tiết

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH - Thời gian: Vào...

Xem chi tiết

Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH - Thời gian:...

Xem chi tiết

Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

  Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Kính...

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019  Xem file đính kèm 2. Báo cáo tài chính...

Xem chi tiết

Đối tác