nguồn nhân lực

Nguyễn Minh Tâm

Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Điện Lực Tp. HCM được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước là Trung Tâm Tư vấn Xây...

Xem chi tiết

Lý Văn Buýt

Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Điện Lực Tp. HCM được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước là Trung Tâm Tư vấn Xây...

Xem chi tiết

Trần Công Anh

Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Điện Lực Tp. HCM được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước là Trung Tâm Tư vấn Xây...

Xem chi tiết

Đối tác